BEZBEDNOST NA RADU

BEZBEDNOST NA RADU
BEZBEDNOSTNARADU.png1_9.pngPolitika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kompanije Velog D.O.O. je sastavni deo Poslovne politike, koja se bazira na uspostavljanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čije je osnovno načelo pored unapređenje kvaliteta i stalno unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbednošću na radu uz poštovanje:
 • Relevantnih zakona i pravilnika koji se odnose na bezbedan i zdrav rad u preduzeću;
 • Zahteva standarda OHSAS 18001, sa posebnom pažnjom na sprovođenju planova, procedura i neophodnih programa za podršku i sprovođenje ove Politike.

Ciljevi kompanije Velog D.O.O.:
 • Da obezbedi bezbedno radno okruženje  za sve zaposlene, kupce i posetioce, ulaganjem u bezbednu opremu i samu bezbednost na radu;
 • Da neprekidno usavršava  sisteme  i  procese zaštite zdravlja I bezbednosti;
 • Da promoviše  bezbednost  na radu povećanjem svesti o Bezbednosti i  zaštiti zdravlja  na radu (OH&S) među zaposlenima i kupcima i da poboljšava organizacionu bezbedonosnu  kulturu.

Politika zaštite zdravlja i bezbednošću na radu predstavlja okvir za ciljeve. U sprovođenju ove Politike zahteva se podrška svih zaposlenih u kompaniji i određuju se sledeći opšti ciljevi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu:
 • Obezbeđivanje bezbedne i zdrave radne sredine, uključujući sisteme za bezbedan rad kao i bezbedno okruženje, opremu i alate, eliminišući nesigurne radne uslove;
 • Obezbeđivanje najoptimalnijih i najadekvatnijih ličnih zaštitnih sredstava;
 • Držanje koraka sa modernim tehnikama sprečavanja nezgoda putem praćenja i primene najnovijih standarda iz zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Pomoć zaposlenima u rehabilitaciji posle nesreće i obezbeđivanje brzog i nesmetanog povratka na posao što je pre moguće;
 • Definisanje odgovornosti rukovodilaca i drugih odgovornih lica po pitanjima bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih koji su njima potčinjeni;
 • Procenjivanje rizika za sve radne aktivnosti i uspostavljanje adekvatnih kontrolnih mera kako bi isti bili svedeni na minimum ili najbolje eliminisani;
 • Utvrđivanje sistema bezbednog rada za sve one aktivnosti koje imaju ili bi mogle imati značajan uticaj na bezbednost i zdravlje zaposlenih, implementacija i praćenje istih kako bi se utvrdila njihova efikasnost i efektivnost na osiguranju zdravlja, bezbednosti i dobrobiti svih zainteresovanih strana;
 • Blagovremeno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite zdravlja i bezbednošću na radu na najefikasniji način;
 • Jednogodišnje preispitivanje realizacije proklamovane Politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Odgovornost zaštite zdravlja i bezbednosti na radu delimo između zaposlenih, rukovodilaca i kompanije:
Odgovornost zaposlenih:
 • Svaki zaposleni je odgovoran za sopstveno zdravlje;
 • Zaposleni su u obavezi da poštuju sve kompanijske procedure i pravila vezana za zdravlje i bezbednost na radu;
 • Zaposleni moraju biti svesni svog uticaja na zdravlje i bezbednost na radu.
Odgovornost rukovodilaca:
 • Rukovodioci su odgovorni da obezbede da se ne donese nijedna odluka koja može nepovoljno da utiče na zdravlje i bezbednost zaposlenih;
 • Rukovodioci, se obavezuje da unapređuju i štite fizičko i mentalno zdravlje svojih zaposlenih;
 • Rukovodioci moraju predstavljati primer za brigu o bezbednosti i zdravlju na random mestu ostalim zaposlenima.
Odgovornost kompanije:
 • Uspostavljanje, održavanje i unapređenje Sistema bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i zahtevima standard OHSAS 18001;
 • Obrazovanje zaposlenih o zdravlju i bezbednosti na radu;
 • Redovna procena rizika i obaveštavanje zaposlenih o rizicima vezanim za svako pojedinačno radno mesto;
 • Formiranje godišnjih programa za prevenciju zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Svi zaposleni su dužni da reaguju kada vide da se bezbednost na radu dovodi u pitanje.
 
Copyright © Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
FOOTER 2020