ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
ZATITAIVOTNESREDINE.png1_14.pngVelog D.O.O., kao kompanija svesna važnosti odgovornog ponašanja prema životnoj sredini, posvećeno i kontinuirano radi na unapređivanju i prevenciji zagađenja kroz minimiziranje i eliminisanje svih uticaja na životnu sredinu koji su prouzrokovani njegovim poslovnim aktivnostima.

ISO 14001 standard, sistem upravljanja zaštitom životne sredine, garantuje da je poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine. ISO 14001 standard pomaže organizacijama da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu.

Takođe, tamo gde se primenjuje standard ISO 14001, znači da su identifikovani značajni aspekti uticaja organizacije na životnu sredinu, kao i da se obavlja praćenje svih značajnih uticaja na životnu sredinu.
Kao integralni deo naše dugoročne poslovne strategije, naš sistem za upravljanje zaštitom životne sredine definisan je prema zahtevima ISO 14001 i ISO 14000 standarda i obuhvata:
 • Posvećenost usaglašenosti sa zakonima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine kao i sa principima zaštite životne sredine;
 • Praćenje i primena zakonske regulative i drugih zahteva dobre građevinske prakse u oblasti zaštite životne sredine;
 • Identifikovanje svih aspekata poslovanja koji mogu imati uticaja na životnu sredinu, kao i definisanje opštih i posebnih ciljeva i programa za njihovo uspešno sprovođenje i upravljanje zaštitom životne sredine;
 • Sprovođenje, kontrolu i preispitivanje identifikovanih značajnih aspekata;
 • Integrisani plan upravljanja otpadom, sa akcentom na smanjenje stvaranja otpada, kao i odgovorno i bezbedno odlaganje otpada;
 • Ušteda resursa i energije kroz korišćenje obnovljivih i recikliranih resursa;
 • Jasan plan obuka i programa koji imaju za cilj podizanje svesti zaposlenih da preventivno i odgovorno deluju i aktivno učestvuju i doprinose na poboljšanju učinka zaštite životne sredine;
 • Izgradnja svesti kod svih zaposlenih, isporučioca i podugovarača o uticajima na životnu sredinu i pravilnom postupanju sa opasnim materijama;
 • Preventivno delovanje u cilju sprečavanja ekoloških incidenata i organizovano delovanje u slučaju vanrednih pojava;
 • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama radi unapređivanja korporativne odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine.
 • Stalno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite životne sredine.
 

Politika zaštite životne sredine u kompaniji Velog D.O.O. primenjuje se kroz sledeće opšte ciljeve zaštite životne sredine:
 • Sačuvati lidersku poziciju u prodaji građevinskog materijala vodeći računa o njihovoj energetskoj efikasnosti;
 • Primena savremenih i ekološki čistih tehnologija u proizvodnji građevinskih materijala;
 • Ušteda resursa i energije, smanjenje upotrebe štetnih materija i količine štetnih otpada;
 • Upravljanje otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada;
 • Stalna obuka u primeni opasnih materijala i pravovremenom suzbijanju ekoloških katastrofa;
 • Merenje i praćenje uticaja na životnu sredinu;
 • Povećanje zadovoljstva zainteresovanih strana kroz društveno odgovorno poslovanje i međusobnu komunikaciju.

Velog D.O.O. je uspostavio I ocenjuje dostižne ciljeve vezane za učinak u zaštiti životne sredine, kako bi osigurao kontinualno unapređenje svog sistema upravljanja zaštitom životne sredine.
Rukovodstvo kompanije je odgovorno za sprovođenje ove politike kao i neprekidno unapređenje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine, a svi naši zaposleni predstavljaju integralni deo u ovom kontunuiranom i odgovornom procesu.

 
Copyright © Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
FOOTER 2020